Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van alle reserveringen en boekingen, als mede op alle aanbiedingen van Book and Stay Eindhoven.

Voorwaarden

Door te boeken en te verblijven in een van de door ons aangeboden appartementen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Book and Stay Eindhoven

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden aan deze voorwaarden. Bezoek van onze website is op eigen risico.

Website Gebruik

Alle vermelde tarieven zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen wijzigen. Prijzen zijn ook afhankelijk van het aantal nachten. Het minimum aantal nachten om te kunnen boeken is vastgesteld op twee nachten. Speciale aanbiedingen zijn beperkt geldig en is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij streven om ten allen tijden de correctheid van de gegevens te waarborgen kan Book and Stay Eindhoven niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies en behoudt zich het recht om informatie aan te passen / te corrigeren.

Online Bookings

Houd er rekening mee dat andere bepalingen, voorwaarden & annuleringsvoorwaarden gelden met betrekking tot alle online boekingen direct via Book and Stay Eindhoven. Lees aandachtig de accommodatie met alle bijbehorende informatie voordat u uw boeking bevestigd. U wordt geadviseerd om alle gegevens grondig te controleren voor het maken van uw online reservering.

Aansprakelijkheid

Book and Stay Eindhoven is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van het appartement inclusief en zonder beperking, verliezen als gevolg van brand, diefstal of crimineel gedrag. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Book and Stay.

Book and Stay is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Book and Stay houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Book and Stay Eindhoven staat.

Book and Stay Eindhoven is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Book and stay is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van toepassing op enig goed die in ontvangst en/of in bewaring zijn genomen.

Book and Stay Eindhoven is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden. Huisdieren zijn niet toegestaan in alle door Book and Stay aangeboden appartementen.

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Book and Stay Eindhoven en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stop en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Reservering

Uw reservering wordt direct of indirect via online aanbieders gemaakt met Book and Stay Eindhoven. Door bevestiging van uw reservering met bookandstay.nl gaat u een contract aan voor de huurperiode en akkoord met onze algemene voorwaarden.

Verplichtingen

Book and Stay Eindhoven is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn appartement gebruikelijke kwaliteit.

Het appartement dient ter beschikking van de gast(en) te zijn vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek.
Dagelijkse check-in tijd is tussen 14:00 uur en 18.00 uur en check-out is tot 11.00 uur op de dag van vertrek.
U dient het appartement achter te laten tijdens de check-out in dezelfde staat als tijdens de check-in.
U moet voldoen aan de regels voor de controle-in en checking-out. Als er enige vertraging bij de ontruiming van het appartement na de afgesproken tijd, kan een volledige dag huur in rekening gebracht aan u.

Book and Stay dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

Book and Stay Eindhoven is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst voor het verblijf/beschikbaar stellen van het appartement te beëindigen wanneer de gast(en) de huisregels bij herhaling overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust bij overige appartementen kan worden of wordt verstoord.

Annulering

Op alle boekingen via Book and Stay Eindhoven zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
- Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden aan enige vergoeding aan Book and Stay Eindhoven.
- Bij annulering meer dan 4 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 25% van de boekingswaarde aan Book and Stay Eindhoven te voldoen.
- Bij annulering meer dan 2 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 50% van de boekingswaarde aan Book and Stay Eindhoven te voldoen.
- Bij annulering meer dan 1 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de boekingswaarde aan Book and Stay Eindhoven te voldoen.

Book and Stay Eindhoven is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de gast binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Book and Stay Eindhoven afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de gast daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

Book and Stay Eindhoven mag de overeenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de gast onverwijld medegedeelde omstandigheden. Book and Stay Eindhoven mag de overeenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de gast onverwijld medegedeelde omstandigheden. Indien de gast een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan Book and Stay de overeenkomst opzeggen.

Waarborgsom en tussentijdse betaling

Book and Stay Eindhoven kan te allen tijden van de gast verlangen dat deze onder Book and Stay Eindhoven deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Book and Stay Eindhoen en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

De gast ontvangt waarborgsom terug als:
- Als geen schade is ontstaan aan het appartement(en) door de gast(en)
- Als geen schade is ontstaan aan eigendommen door de gast(en)
- Als geen onnodige verstoring van andere gasten of bewoners heeft plaatsgevonden, door de gast(en)
- Als geen gebruik van drugs heeft plaatsgevonden in en rond het terrein van het appartement door de gast(en).

Book and Stay kan telkens tussentijds betaling verlangen van gast bij het verblijven voor periode langer dan 1 maand.

Book and Stay mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de gast uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Book and Stay onverwijld aan de gast te worden terugbetaald.


Betaling

De gast is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd afgesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden.
Betalingen geschiedt altijd in Nederlandse courant (EURO)
Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de gast doorberekend.

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de gast en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De gast dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle factureren, voor welk bedrag ook, door de gast binnen veertien dagen na factuurdatum aan Book and Stay Eindhoven te worden voldaan. Indien de factuur wordt gezonden is Book and Stay te allen tijden bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de gast in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Indien de gast in gebreke is en blijft zal Book and Stay het innen van de factuur overdragen aan een incassobureau.

Indien de gast in gebreke is dient hij aan Book and Stay alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

Gevonden voorwerpen

In het gebouw en zijn aanhorigheden van Book and Stay Eindhoven verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Book and Stay Eindhoven te worden ingeleverd.

Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zicht niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Book and Stay Eindhoven heeft gemeld, verkrijgt Book and Stay Eindhoven de eigendom.
Indien Book and Stay door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Book and Stay is nimmer tot toezending verplicht.

Toepasselijk recht en geschillen

Ingeval van geschillen tussen Book and Stay Eindhoven en een gast (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van het beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Book and Stay Eindhoven, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Book and Stay het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

Alle vorderingen van de gast verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei rend ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. Wij behouden ons het recht voor om van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment, zoals vereist kan zijn en zo kunnen zijn in de lijn met de activiteien van Book and Stay Eindhoven. Door te boeken bij Book and Stay Eindhoven gaat u akkoord met het aanpassen van dergelijke wijzigingen.